Aquest web utilitza cookies pròpies i analítiques. Si segueixes navegant, estàs acceptant l'ús que fem d'aquestes. Pots canviar la cconfiguració de les cookies en qualsevol moment.

Acceptar Més informació

APEJUC - Associació de Perits Judicials de Catalunya

La junta

Associació de Perits Judicials de Catalunya

La junta

La junta es composa de persones escollides d’acord als estatuts vigents amb un caràcter totalment democràtic i en unes eleccions lliures del obis i pressions de qualsevol tipus. Amb un concepte d’absoluta representativitat de tot el territori del país.

 

Són pròpies del President les funcions següents:

  • Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Visar les Actas i els Certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El President és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vicepresident o el Vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Per tant la figura del Vicepresident adopta les funcions definides en el capítol de President quan aquest no estigui en disposició. Mentrestant, actua com un membre més de la Junta.

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les Actas de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els Certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de Registre de Socis i Sòcies.

El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel President, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Els Vocals tenen funcions vàries de responsabilitat, depenent dels objectius que se’ls hagin assignat. Sovint són els membres més polivalents de la Junta. Realitzen tasques vàries de diferent índole.

Són les persones que representen a l’Associació a cada província.

Cada província, té un representant dins de la Junta, que exerceix les funcions d’interlocutor i mediador entre els membres associats de la província que se li ha assignat i els socis o interessats de la zona geogràfica que representa.

Necessites fer un peritatge professional?

Perits justos, capaços d’efectuar peritatges, valoracions pericials i repartiments equitatius.

Contractar un perit